ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП“ АД, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ.

I. Предмет и определения..
1.1. Настоящите Общи условия се прилагат във всички случаи, когато между „София Комерс Кредит Груп“ АД и физическо лице се сключи Договор за потребителски кредит.
1.2. Навсякъде в тези Общи условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква, включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число, ще имат посочените в тази точка значения, освен когато контекстът не изисква друго:
1.2.1. „Кредитор“ ще се използва като кратко наименование на „София Комерс Кредит Груп“ АД – юридическо лице, което предоставя или обещава да предостави потребителски кредит в рамките на своята професионална или търговска дейност.
1.2.2. „Кредитополучател“ или „Потребител“ е всяко физическо лице, сключило Договор за потребителски кредит с Кредитора „София Комерс Кредит Груп“ АД, за сума в размер от 100 лева до 5000 лева, действащо извън рамките на своята професионална или търговска дейност.
1.2.3. „Страни“ ще се използва като общо наименование на Кредитора и Кредитополучателя.
1.2.4. „Договор за потребителски кредит“ е всеки договор, сключен в писмена форма, по силата на който Кредиторът реално е предоставил или се е задължил да предостави паричен заем на Кредитополучателя в размер от 100 лева до 5000 лева.
1.2.5. „Кредит“ означава сумата, предадена от Кредитора на Кредитополучателя, в изпълнение на сключен Договор за потребителски кредит.
1.2.6. „Погасителна вноска“ представлява периодично плащане на главницата по кредита, ведно с фиксираната лихва, определена в индивидуалния договор.
1.2.7. „Падеж“ е датата, на която Кредитополучателят е длъжен да плати на Кредитора съответната погасителна вноска.
1.2.8. „Погасителен план“ е таблица, която съдържа информация за размера, броя, съдържанието, периодичността и датите за плащане (Падежите) на Погасителните вноски по Договора за потребителски кредит, на които Кредитополучателят дължи заплащането им на Кредитора.
1.2.9. „Общи условия“ означава действащите Общи условия за взаимоотношенията между Кредитора и Кредитополучателите на потребителски кредит, които са достъпни на интернет страницата на Кредитора - www.creditgroup.cc.

II. Процедура по сключване на договор за потребителски кредит.
2.1. Кандидатстване.
2.1.1. Кандидатстването представлява запитване за предоставяне на Кредит, отправено от Кредитополучателя до Кредитора.
2.1.2. При отправяне на запитването, Кредитополучателят попълва заявление по образец, съдържащо лична и имуществена информация. 2.1.3. Запитването се отправя от Кредитополучателя до Кредитора във всеки офис на Кредитора или на негови партньори, или чрез интернет страницата на Кредитора, посочена по-горе.
2.2. Одобряване.
2.2.1. След като разгледа заявлението и проучи имущественото състояние на Кредитополучателя, Кредиторът го информира незабавно и безвъзмездно дали е съгласен да му предостави кредит, при заявените параметри, като конкретния размер на фиксираната лихва, необходимостта от предоставяне на обезпечения и други индивидуални уговорки, се определят и договарят между страните в договора за потребителски кредит, в зависимост от параметрите на искания кредит и имущественото състояние на Кредитополучателя.
2.3. Сключване на договор. 2.3.1. Договорът за потребителски кредит се сключва с подписването му от Страните и реалното предаване на Кредита от Кредитора на Кредитополучателя.
2.4. Предоставяне на Кредита.
2.4.1. Реалното предоставяне на Кредита от Кредитора на Кредитополучателя се извършва чрез някой от следните способи, посочени от Кредитополучателя, а именно:
2.4.1.1. По банкова сметка, посочена от Кредитополучателя;
2.4.1.2. В брой, при подписване на Договора за потребителски кредит, срещу разписка, подписана от Кредитополучателя 2.4.1.3. Чрез система за разплащане “EasyPay” (Изипей);
2.5. Погасяване на Кредита.
2.5.1. Предоставеният Кредит се погасява от Кредитополучателя с плащания по посочената в Договора за потребителски кредит банкова сметка на Кредитора или в пункт на EasyPay по микросметката на Кредитора в еPay (клиентски номер -КИН: 222 105 94 89, Булстат 175302519) на периодични Погасителни вноски, с размери, Падежи и брой определени с Погасителен план, обективиран в Договора за потребителски кредит.
2.5.2. При плащането на Погасителната вноска, Кредитополучателят трябва да посочи достатъчно информация за индивидуализирането си.
2.5.3. В случай, че извършеното от Кредитополучателя плащане не е достатъчно да покрие всички негови изискуеми задължения към Кредитора, погасяването на задължението по Кредита се извършва в следната последователност: неустойки, разноски, лихва, главница.

III. Права и задължения на Кредитора.
3.1. Кредиторът има право да откаже реалното предоставяне на Кредита в случай, че е налице основателно съмнение относно личността на Кредитополучателя или предоставената от последния лична и имуществена информация е непълна или неясна.
3.2. Кредиторът има право да получи връщане на Кредита, заедно с всички лихви, такси, разноски и неустойки ако се дължат такива.
3.3. Кредиторът се задължава да използва предоставените лични данни и информация за Кредитополучателя само за нуждите на своята дейност, като има право по всяко време до пълното погасяване на кредита да проверява пълнотата и верността на същата информация. 3.3.1. Кредиторът може да предоставя достъп до информацията по т. 3.3. на свои служители или изпълнители при условията на конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му или за проверка на пълнотата и верността на получената информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на Договора за потребителски кредит. Прехвърлянето на правата на Кредитора по този Договор (включително и предаването на информация на компетентен орган при изпълнение на задължение по закон) не съставлява неизпълнение на задължението на Кредитора по предходното изречение.
3.4. Кредиторът има право незабавно след сключване на Договора за потребителски кредит или по всяко друго време на действието му да прехвърли правата си по него на избрано от него трето лице без да е нужно предварително да получи съгласието на Кредитополучателя.

IV. Права и задължения на Кредитополучателя.
4.1. Кредитополучателят е длъжен да погаси предоставения Кредит, при условията и в сроковете, уговорени индивидуално в Договора за потребителски кредит, заедно с всички лихви, такси, разноски и неустойки, в случай, че такива се дължат.
4.2. Кредитополучателят има право по всяко време да поиска и получи безвъзмездно извлечение по сметката си по Договора за потребителски кредит, под формата на погасителен планза извършените и предстоящите плащания.
4.3. Кредитополучателят има право да погаси предсрочно предоставения Кредит. При предсрочно погасяване Кредитополучателят е длъжен да върне остатъка от Кредита заедно с дължимата лихва от датата на подписване на Договора за потребителски кредит до датата на плащането на сумата на Кредитора. Правото на отказ от сключения Договор за потребителски кредит се смята за упражнено при условие, че Кредитополучателят изпрати до Кредитора уведомление в писмена форма.

V. Допълнителни разпоредби.
5.1. Всички изявления на Кредитора, изпратени до адреса, електронната поща, факса или телефонния номер, посочени за връзка от Кредитополучателя и в Договора за потребителски кредит, се считат за надлежно изпратени и узнати от Кредитополучателя.
5.2. Договорът за потребителски кредит се прекратява с погасяването на всички задължения на Кредитополучателя към Кредитора, с предсрочно погасване или при отказ, извършени по реда на Закона за потребителския кредит и настоящите Общи условия.
5.3. Всички разходи, свързани с погасяването на Кредита, включително, но не само, разходите за пощенски запис и/или за банков превод, са за сметка на Кредитополучателя и тяхната стойност се определя от доставчика на съответната услуга.
5.4. Кредитополучателя декларира, че е запознат, разбира и приема условията на Договора за потребителски кредит и настоящите Общи условия.
5.5. Контролен орган относно правата на Кредитополучателя по Договора за потребителски кредит е Комисия за защита на потребителите с адрес в гр. София, п.к. 1000, ул. Врабча № 1, ет. 3. тел. 070011122, www.kzp.bg. В случай на спор потребителят може да се обърне и към помирителна комисия по смисъла на чл. 40 ЗПК
5.6. С подписването на Договора за потребителски кредит, Кредитополучателят се съгласява предоставените от него лични и имуществени данни да послужат при разглеждане на кандидатурата му за отпускане на Кредит. Предоставянето на информацията по предходното изречение е личен избор на Кредитополучателя.
5.7. Кредитополучателят декларира, че предоставената информация е вярна и е уведомен, че предоставянето на невярна информация с цел получаване на Кредит е престъпление и се наказва съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.
5.8. С подписване на Договора за потребителски кредит, Кредитополучателят се съгласява предоставената от него лична и имуществена информация да се съхранява и обработва от Кредитора на електронни, хартиени, лентови, магнитни и други носители, както и да го уведомява по телефон, факс, електронна поща, обикновена поща или чрез куриерска услуга, или с кратко текстово съобщение (SMS), лично чрез Представител или чрез други информационни средства за статуса на кредита, характера и размера на погасителните вноски по отпуснати кредити.
5.9. Кредитополучателят се съгласява и оправомощава Кредитора да извършва предварителна и последващи проверки на пълнотата и верността на предоставената от Кредитополучателя информация, чрез независими източници, включително, но не само, чрез справки в национални и/или публични регистри и/или бази данни на Националния осигурителен институт, Търговския регистър, Агенцията по вписванията и др.
5.10. Кредитополучателят декларира, че е прочел внимателно Договора за потребителски кредит и настоящите Общи условия, представляващи неразделна част към него, както и че е получил безвъзмездно екземпляр от същите, както и стандартен европейски формуляр- приложение № 2 към Договора за потребителски кредит.
5.11. При противоречие между настоящите Общи условия и индивидуално уговорените клаузи в Договора за потребителски кредит имат преимущество и се прилагат индивидуално уговорените клаузи в Договора за потребителски кредит.
Настоящите Общи условия са приети с Решение на съвета на Директорите на „София Комерс Кредит Груп“ АД от 11.06.2018 г.
-√-
				
-√-