ЦЕНОРАЗПИС

Ц Е Н О Р А З П И С

на таксите за предоставяните финансови услуги от "София Комерс Кредит Груп" АД с ЕИК 175302519, със седалище и адрес на управление в град София, Столична община – Район "Изгрев”, ул. "Васил Калчев”, бл. 58, ателие 6, вписано в регистъра на финансовите институции по чл. 3а, ал. 1 от ЗКИ със Заповед № БНБ-41045/22.04.2015 г. на подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков Надзор"

1. За издаване на Удостоверение за липса на задължения към "София Комерс Кредит Груп" АД по искане на Потребителя се събира такса в размер на: 5 лева;

2. За издаване на преписи от сключени Договори за кредит, Погасителни планове, Референции и други документи не се събират такси от Потребителя.

Изпълнителен директор: Адриан Станев

-√- -√-