ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ МИКРОКРЕДИТИ ОТ РАЗСТОЯНИЕОБЩИ УСЛОВИЯ НА "СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП" АД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ МИКРОКРЕДИТИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ


Настоящите Общи условия са приети с Решение на съвета на Директорите на "София Комерс Кредит Груп" АД.


I. ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1. Настоящите Общи условия се прилагат във всички случаи, когато между "София Комерс Кредит Груп" АД и физическо лице се сключи Договор за предоставяне на потребителски микрокредит от разстояние.

1.2. Навсякъде в тези Общи условия следните думи и изрази, включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число, ще имат посочените в тази точка значения, освен когато контекстът не изисква друго:

1.2.1. "Кредитор" ще се използва като кратко наименование на "София Комерс Кредит Груп" АД - юридическо лице, което предоставя или обещава да предостави потребителски кредит в рамките на своята професионална (търговска) дейност.

1.2.2. "Потребител" е всяко физическо лице, сключило Договор за предоставяне на потребителски микрокредит от разстояние с Кредитора "София Комерс Кредит Груп" АД, за сума в размер от 100 лева до 5000 лева, действащо извън рамките на своята професионална или търговска дейност.

1.2.3. "Страни" ще се използва като общо наименование на Кредитора и Потребителя.

1.2.4. "Договор за предоставяне на потребителски микрокредит от разстояние" е всеки договор, по силата на който Кредиторът реално е предоставил или се е задължил да предостави паричен заем на Потребителя в размер от 100 лева до 5000 лева, сключен като част от система за предоставяне на кредити от разстояние, организирана от Кредитора, при която от отправянето на предложението до сключването на договора Страните използват изключително средства за комуникация от разстояние - едно или повече.

1.2.5. "Кредит" означава сумата, предадена от Кредитора на Потребителя, в изпълнение на сключен помежду им Договор за предоставяне на потребителски микрокредит от разстояние.

1.2.6. "Погасителна вноска" представлява периодично плащане на главницата по кредита, заедно с договорената възнаградителна лихва, съставляваща печалбата на Кредитора, както и други дължими от Потребителя плащания, в случай, че такива се дължат съгласно сключения по между им договор.

1.2.7. "Падеж" е крайната дата, на която Потребителят е длъжен да плати на Кредитора съответната погасителна вноска, без да му дължи лихва за забава.

1.2.8. "Погасителен план" е таблица, която съдържа информация за размера, броя, периодичността и датите за плащане (Падежите) на Погасителните вноски по Договора за потребителски кредит, на които Потребителят дължи заплащането им на Кредитора.

1.2.9. "Средство за комуникация от разстояние" е всяко средство, което може да се използва за предоставяне на финансови услуги (кредити) от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на Кредитора и на Потребителя, като телефон, факс, електронна поща, интернет страница (сайт) и други.

1.2.10. "Траен носител" е всеки носител, даващ възможност на Потребителя или Кредитора да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното ѝ използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява идентичното възпроизвеждане на съхранената информация, в т.ч. флопи дискове, CD-ROM, DVD или хард диск на компютъра на потребителя, на който е съхранено електронното съобщение.

1.2.11. "Общи условия" означава действащите Общи условия на "София Комерс Кредит Груп" АД за предоставяне на потребителски микрокредити от разстояние, които се предоставят на всеки Потребител и са достъпни на интернет страницата на Кредитора: www.creditgroup.cc.

II. ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ МИКРОКРЕДИТ ОТ РАЗСТОЯНИЕ.

2.1. Кандидатстване за предоставяне на потребителски микрокредит от разстояние.

2.1.1. Кандидатстването представлява запитване за предоставяне на Кредит, отправено от Потребителя до Кредитора чрез електронно средство за комуникация от разстояние.

2.1.2. Кандидатстването за предоставяне на Кредит се извършва от Потребителя на интернет страницата на Кредитора (www.creditgroup.cc), на която Потребителят попълва заявка съдържаща лична и имуществена информация, която Кредиторът използва, за да извърши оценка на кредитоспособността на Потребителя. В заявката Потребителят задължително попълва собствено, бащино и фамилно име, единен граждански номер (ЕГН), постоянен и настоящ адрес, номера и датата на личната си карта и органа, който я е издал, телефонен номер, електронна поща, размер на кредита, за който кандидатства, срокът за погасяването му и начинът, по който кредитът да му бъде предоставен при одобрение - чрез система за разплащане "Easy Paу" или на посочена в заявката банкова сметка на Потребителя. При попълването на заявката на Потребителя задължително се предоставя възможност да се запознае с настоящите общи условия. Преди изпращането на заявката Потребителят задължително маркира със знак "√" следните полета:
[√] Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани с цел да ми бъде предоставен кредита, за който кандидатствам;
[√] Декларирам, че предоставените лични данни са верни и посочените в настоящата заявка телефонен номер, електронна поща и банкова сметка, в случай че се предоставя, са мои и единствено аз имам достъп до тях;
Потребителя избира опционално дали да маркира следното поле:
[√] Съгласен съм да получавам електронни изявления и съобщения, посредством средства за комуникация от разстояние;

2.1.3. Заявката за предоставяне на потребителски микрокредит от разстояние завършва с натискането на бутон за потвърждение, с което Потребителят отправя до Кредитора предложение за сключване на договор за потребителски микрокредит от разстояние при посочените в заявката параметри.

2.2. Одобрение и сключване на потребителски микрокредит от разстояние.

2.2.1. След като разгледа заявлението, Кредиторът информира незабавно и безвъзмездно Потребителя дали е съгласен да му предоставени Кредит, при заявените параметри.

.2.2.2. В случай че Кредиторът не е съгласен да предостави на Потребителя микрокредит от разстояние при заявените от Потребителя параметри, Кредиторът информира безвъзмездно Потребителя за отказа си чрез електронно съобщение на посочената в заявката електронна поща. В този случай се счита, че Страните не са постигнали съгласие за сключване на договор за предоставяне на потребителски микрокредит от разстояние.

2.2.3. В случай че Кредиторът е съгласен да предостави на Потребителя микрокредит от разстояние при заявените от Потребителя параметри, Кредиторът изпраща електронно съобщение на посочената в заявката електронна поща на Потребителя, с което го уведомява, че е одобрен за искания кредит. Като прикачени документи към електронното съобщение Кредиторът задължително изпраща на Потребителя екземпляр от настоящите Общи условия за предоставяне на потребителски микрокредити от разстояние, екземпляр от Договора за потребителски кредит, Преддоговорна информация под формата на Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити, представляващ Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 от Закона за потребителския кредит, Преддоговорна информация по чл. 8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Декларация-съгласие за обработка на личните му данни, с които Потребителят да се запознае преди да реши дали да се обвърже с конкретния Договор за кредит. В същото електронно съобщение се съдържа и уникален линк, чрез който Потребителят потвърждава, че е съгласен да сключи получения договор за кредит, след като се е запознал със съдържанието му.

2.2.4. Заедно с електронното съобщение по т. 2.2.3., Кредиторът изпраща кратко съобщение "СМС" на посочения в заявката телефонен номер на Потребителя, съдържащо уникален код за потвърждение.

2.2.5. Кредиторът и Потребителят ще считат, че Потребителят е прочел документите, описани в т. 2.2.3. и помежду им е сключен договор за предоставяне на микрокредит от разстояние при условията на заявката по т. 2.1.2 и договорът, изпратен от Кредитора като прикачен документ с електронното съобщение по т. 2.2.3., когато Потребителят активира линка за потвърждение, съдържащ се в електронното съобщение по т. 2.2.3. и въведе уникалния код, получен с краткото съобщение "СМС" по т. 2.2.4.

2.2.6. Потребителят може да извърши потвърждението на кредита по т. 2.2.5. в рамките на период посочен в електронното съобщение описано в т. 2.2.3. В случай че Потребителят не извърши потвърждение в описания в предходното изречени срок Страните считат, че Потребителят не е съгласен да сключи Договора за предоставяне на потребителски микрокредит от разстояние при предложените условия. След изтичането на описания в предходното изречение срок, линка за потвърждение по т. 2.2.3. става неактивен и не може да послужи на Потребителя да потвърди, че е съгласен да сключи полученият договор за кредит. Пропускането на срока не засяга правото на Потребителят да отправи до Кредитора нова заявка за предоставяне на микрокредит от разстояние по реда на т. 2.1.2.

2.3. Предоставяне на Кредита.

2.3.1. Реалното предоставяне на Кредита от Кредитора на Потребителя се извършва по начина, посочен от Потребителя в заявката по т. 2.1.2. - чрез система за разплащане "Easy Paу" или на посочена в заявката банкова сметка на Потребителя.

2.4. Погасяване на Кредита.

2.4.1. Предоставеният Кредит се погасява от Потребителя на Кредитора на периодични Погасителни вноски, описани подробно като размер и Падежи в Погасителен план, обективиран в Договора за потребителски кредит, които Погасителни вноски се заплащат по банковата сметка на Кредитора, посочена в Договора за потребителски кредит или по друг позволен от закона начин.

2.4.2. При плащането на Погасителната вноска, Потребителят трябва да посочи достатъчно информация за индивидуализирането си.

2.4.3. В случай, че извършеното от Потребителя плащане не е достатъчно да покрие всички негови изискуеми задължения към Кредитора, погасяването се извършва в следната последователност: неустойки, разноски, лихва, главница.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

3.1. Права и задължения на Кредитора.

3.1.1 Кредиторът има право да откаже реалното предоставяне на Кредита в случай, че е на лице основателно съмнение относно личността на Потребителя или предоставената от последния лична и имуществена информация е непълна или неясна.

3.1.2. Кредиторът има право да получи връщане на Кредита, заедно с всички лихви, такси, разноски и неустойки, в случай, че такива се дължат.

3.1.3. Кредиторът се задължава да използва предоставените лични данни и информация за Потребителя само за нуждите на своята дейност, като има право по всяко време до пълното погасяване на кредита да проверява пълнотата и верността на същата информация, включително и чрез независими източници.

3.1.4. Кредиторът може да предоставя достъп до информацията по т. 3.1.3. на свои служители или изпълнители при условията на конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му или за проверка на пълнотата и верността на изисканата информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на Договора за потребителски микрокредит от разстояние. Прехвърлянето на правата на Кредитора по този Договор (ведно с предаването на информация на компетентен орган при изпълнение на задължение по закон) не съставлява неизпълнение на задължението на Кредиторът по предходното изречение.

3.1.5. Кредиторът има право незабавно след сключване на Договора за потребителски микрокредит от разстояние или по всяко друго време на действието му да прехвърли правата си по него на избрано от него трето лице без да е нужно предварително да получи съгласието на Потребителя.

3.2. Права и задължения на Потребителя.

3.2.1. Потребителят е длъжен да погаси предоставения Кредит, при условията и в сроковете, уговорени индивидуално в Договора за потребителски микрокредит от разстояние, заедно с всички лихви, такси, разноски и неустойки, в случай, че такива се дължат.

3.2.2. Потребителят има право по всяко време да поиска и получи безвъзмездно извлечение за състоянието на Договора за потребителски микрокредит от разстояние, под формата на погасителен план, с отбелязване на извършените и предстоящите плащания.

3.2.3. Потребителят има право да погаси предсрочно предоставения Кредит. При предсрочно погасяване Потребителят е длъжен да върне предоставената главница по кредита заедно с начислената лихва от датата на подписване на Договора за потребителски микрокредит от разстояние до датата на плащането на сумата по банковата сметка на Кредитора или по друг позволен от закона начин. Правото на отказ от сключения Договор за потребителски микрокредит от разстояние се смята за упражнено при условие, че Потребителят изпрати до Кредитора уведомление в писмена форма.

3.2.4. Потребителят има право през цялото време на действие на договора да получи условията на договора на хартиен носител, когато изрично заяви това.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

4.1. Всички изявления на Кредитора, изпратени до адреса, електронната поща, факса или телефонния номер, посочени за връзка от Потребителя в Договора за потребителски микрокредит от разстояние, се считат за надлежно изпратени и узнати от Потребителя. Потребителят изрично се съгласява да получава съобщенията и изявленията на Кредитора по начините и чрез средствата, описани в предходното изречение.

4.2. Договорът за потребителски микрокредит от разстояние се прекратява с погасяването на всички задължения на Потребителя към Кредитора, с предсрочно погасване или при отказ, извършени по реда на Закона за потребителския кредит или Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

4.3. Всички разходи, свързани с изпълнението на Договора за потребителски микрокредит от разстояние, включително, но не само, разходите за пощенски запис и/или за банков превод, са за сметка на Потребителя и тяхната стойност се определя от доставчика на съответната услуга.

4.4. Потребителят декларира, че е запознат, разбира и приема условията на Договора за потребителски микрокредит от разстояние и настоящите Общи условия.

4.5. Контролен орган относно правата на Потребителя Договора за потребителски микрокредит от разстояние е Комисия за защита на потребителите с адрес в гр. София, п.к. 1000, ул. Врабча № 1, ет. 3. тел. 070011122, www.kzp.bg.

4.6. Потребителят се съгласява предоставените от него лични и имуществени данни да послужат при разглеждане на кандидатурата му за отпускане на Кредит. Предоставянето на информацията по предходното изречение е личен избор на Потребителя. .

4.7. Потребителят декларира, че предоставената информация е вярна и е уведомен, че предоставянето на невярна информация с цел получаване на Кредит е престъпление и се наказва съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

4.8. Със сключването на Договора за потребителски микрокредит от разстояние, Потребителят се съгласява предоставената от него лична и имуществена информация да се съхранява и обработва от Кредитора на електронни, хартиени, лентови, магнитни и други носители, както и да го уведомява по телефон, факс, електронна поща, обикновена поща или чрез куриерска услуга, или с кратко текстово съобщение (SMS), лично чрез Представител или чрез други информационни средства за статуса на кредита, характера и размера на погасителните вноски по отпуснати кредити.

4.9. Потребителят се съгласява и оправомощава Кредитора да извършва предварителна и последващи проверки на пълнотата и верността на предоставената от Потребителя информация, чрез независими източници, включително, но не само, чрез справки в национални и/или публични регистри и/или бази данни на Националния осигурителен институт, Търговския регистър, Агенцията по вписванията и др.

-√- -√-