<<   ЗАТВОРИ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Официални правила на томболата "Спечели Iphone 15” със София Комерс Кредит Груп АД, 15.05.2024 - 31.07.2024

  1. Организатор на томболата
  1.1. Томболата "Спечели Iphone 15” със София Комерс Кредит Груп" (наричана по-долу "Томболата") се организира от "София Комерс Кредит Груп" АД, ЕИК 175302519, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, ул. Васил Калчев, жк Дианабад, бл. 58, офис 6 ("СККГ").
  1.2. Официалните правила на Томболата се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Томболата на страницата на "София Комерс Кредит Груп" АД - https://www.creditgroup.cc
  1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на страницата на "София Комерс Кредит Груп" АД - https://www.creditgroup.cc
  2. Територия и период на провеждане на Томболата
  2.1. Томболата се организира и провежда на територията на Република България.
  2.2. Томболата стартира на 15.05.2024 г. и приключва на 31.07.2024 г., включително.
  3. Право на участие
  3.1. Право на участие в Томболата има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години.
  3.2. В Томболата могат да участват лицата по т.3.1., които са извършили валидна заявка за кредит, през страницата на "София Комерс Кредит Груп" АД с адрес https://www.creditgroup.cc в периода упоменат в т.2.2.
  3.3. В Томболата нямат право да участват служителите на от "София Комерс Кредит Груп" АД и членовете на техните семейства.
  4. Механизъм на Томболата
  4.1.Томболата се провежда на страницата на "София Комерс Кредит Груп" АД - https://www.creditgroup.cc
  4.2. За участие в Томболата всеки желаещ следва да натисне бутон ("Like" или "Харесвам") на Facebook страницата на Организатора с адрес https://www.facebook.com/creditgroup.cc и да направи валидна заявка за кредит.
  4.3. Заявката за кредит може да бъде направена през страницата на "София Комерс Кредит Груп" АД на следния електронен адрес - https://www.creditgroup.cc
  4.4. Победителят ще бъде избран чрез томбола на случаен принцип, като в томболата ще вземат участие всички лица, които са изпълнили изискванията по т.4.2 по-горе.
  5. Награда. Теглене и получаване на наградата
  5.1. Между 01.08.2024 г и 08.08.2024 г., тричленна комисия, определена от Изпълнителния директор на дружеството, ще извърши тегленето на победителя в Томболата. Печелившият участник в Томболата ще получи награда, предварително обявена на страницата на Организатора ("Награда"), като за целта същият трябва да се свърже с екипа на "София Комерс Кредит Груп" АД, на посочените на страницата телефони за контакт. Печелившият участник трябва да се яви в избран от него офис на "София Комерс Кредит Груп" АД или в офис на кредитен посредник на дружеството, за да получи наградата си срещу представяне на документ за самоличност. Ако офисът не се намира на територията на в гр. София, е необходимо заявката за получаавне на наградата да бъде направена 2 работни дни по-рано
  5.2. Наградата за спечелилият участник е: Iphone 15.
  5.3 Спечелената Награда може да бъде заменяна или преотстъпвана на друго лице, стига Организаторът да е уведомен.
  След изтегляне на победителя, ако Организаторът не успее да се свърже с него на посочените контакти в рамките на 24 часа (1 дeн), следва да бъде обявен нов печеливш. За целта Организатора ще изтегли 3 участници, като при невъзможност за установяване за контакт с победителя в указания срок, същия губи правото си на печалба и се пристъпва към уведомяване на следващия изтеглен участник.
  6. Отговорност
  6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до уебстраницата на Организатора "София Комерс Кредит Груп" АД, невъзможност за регистриране за участие в Томболата, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Томболата.
  6.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които е налице невъзможност за някои желаещи да участват в Томболата, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Томболата. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уебвръзката и/или на софтуера, уебдоставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
  6.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.
  7. Защита на личните данни
  7.1. Включвайки се в Томболата, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни.
  7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
  7.3. Участниците в Томболата се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Томболата лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Томболата, както и за предоставянето на Наградата.
  7.4. С включването в Томболата, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани във Facebook страницата на Организатора - https://www.facebook.com/creditgroup.cc с цел посочване на лицето като спечелило.
  7.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.
  8. Изменение и допълнение на Официалните правила на Томболата
  Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Томболата. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на страницата на Организатора - https://www.creditgroup.cc
  9. Предсрочно прекратяване на Томболата
  Организаторът има неотменимото право да прекрати Томболата по всяко време, като обяви това във страницата си - https://www.creditgroup.cc
  10. Други
  10.1. С включването си в Томболата, всеки участник в Томболата се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и декларира, че е съгласен и приема условията им.
  10.2. Участниците се съгласяват доброволно и приемат да предоставят своя снимка и личните им данни да бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/creditgroup.cc, ако спечелят наградата.
  10.3 Участниците могат да се свържат с Организатора чрез обаждане по телефоните, описани в страницата му https://www.creditgroup.cc.
  10.4. Тази Томбола не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

  София Комерс Кредит Груп АД
 

<<   ЗАТВОРИ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ