ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ „СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП” АД КРЕДИТИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Настоящата Обща информация има за цел да се дадат основни насоки на потребителя за вземане на информирано решение при получаване на кредит, обезпечен с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот, преди сключване на договор за кредит. Чл. 2. Понятия - „Кредитна институция" е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012. - „Кредитор“ е кредитна институция по смисъла на Закона за кредитните институции или финансова институция по чл. 3а от Закона за кредитните институции; По смисъла на настоящите правила, „Кредитор“ е „СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП“ АД, вписано в Регистъра на финансовите институции (по чл.3а от Закона за кредитните институции), поддържан от Българска народна банка под рег. № BGR00144; - „Потребител" е всяко физическо лице, което при сключването на договор за кредит за недвижим имот действа извън рамките на своята търговска, стопанска или професионална дейност; - „Договор за кредит за недвижим имот“ е договор за кредит, въз основа на който кредиторът предоставя или се задължава да предостави на потребителя кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 под формата на заем, разсрочено плащане или друга форма на улеснение за плащане. Чл. 3. „СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП“ АД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с Единен идентификационен код 175302519. Седалището и адресът на управление на Дружеството са в гр. София, Столична община – Район „Изгрев”, ж.к. „Дианабад”, ул. „Васил Калчев”, бл. 58, ат. 6, тел.: 02/962-96-90; електронна поща: sofiacomm@gmail.com, електронен адрес: http://www.creditgroup.cc/sccg/ ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ КРЕДИТИ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ Чл. 4. Предлаганият от „СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП“ АД кредит за недвижими имоти на потребители може да бъде използван с цел за: - закупуване на недвижим имот; - рефинансиране на вече получен кредит; - започване на нов бизнес; - подпомагане на съществуващ бизнес; - изпълнение на изискуеми и ликвидни задължения; Чл. 5. Срокът на кредита за недвижими имоти на потребители може да бъде от 3 месеца до 84 месеца. Чл. 6. Предлаганият от „СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП“ АД кредит за недвижими имоти на потребители може да бъде предоставен в лева или в евро по курса на БНБ за еврото. Чл. 7. (1) Потребителят заплаща фиксирана месечна лихва за срока на договора за кредит, изчислена върху размера на кредита. Лихвата по кредита се заплаща ежемесечно. Чл. 8. Предлаганият от „СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП“ АД кредит за недвижими имоти на потребители може да бъде погасен от Потребителя по един от описаните по-долу начини, по договорка между страните, а именно: - На равни месечни погасителни анюитетни вноски, включващи главница и лихва; Или - На месечни вноски за погасявана на дължимата лихва и една последна вноска, съдържаща и пълния размер на главницата. В този случай, спазването на сроковете и условията на договора за кредит не води до изплащането на общия размер на кредит. Чл. 9. Потребителят има право предсрочно да погаси изцяло или частично предоставения кредит, като в случай че предсрочното погасяване е в срок до 12 месеца от усвояването на кредита, Кредиторът има право на обезщетение в размер на 1 % (едно на сто) върху предсрочно погасената сума Чл. 10. В случаите, когато размерът на кредитът, за който е подадено искате надвишава сумата от 200 000 евро (двеста хиляди евро), Кредиторът извършва оценка на недвижимият имот, предлаган като обезпечение по договор за кредит на недвижим имот на потребители. Чл. 11. За обезпечаване на кредита, предоставен от „СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП“ АД, Потребителят следва да учреди договорна ипотека върху притежаван от него недвижим имот на територията на Р. България или да осигури учредяването на договорна ипотека от трето лице, собственик на такъв имот. Чл. 12. Потребителят разполага със срок не по-малко от 14 дни от получаването на проекта на договор за кредит, за да вземе решение за сключване на договора за кредит; Чл. 13. При просрочени плащания по договора за кредит, Потребителят дължи законна лихва за забава върху тях, дължи предоставяне на банкова гаранция в размер на просрочената вноска, за всяка такава вноска, включително Кредиторът има право да обяви предоставения кредит за предсрочно изискуем, като всички такси и разноски, свързани с принудителното събиране на задълженията по този договор за кредит са за сметка на Потребителя. Срокът на кредитите е от 3 до 84 месеца. Максималният годишен лихвен процент (ГПР) е 50%.
Представителен пример за общия размер на кредита, общите разходи по кредита за потребителя, общата сума, дължима от потребителя, и ГПР по кредита:
Кредит в размер на 5000 евро за срок 3 месеца, при 2,95 % месечна лихва:
- общ размер на кредита – 5000 евро;
- общи разходи по кредита – нотариални такси за учредяване – примерна сума – 290 лв;
- месечна вноска: 147.5 евро;
- общата сума, дължима от потребителя: 5442.5 евро;
- главницата се погасява с последната вноска ко кредита; - ГПР по кредита: 41.75%;
- възможни допълнителни разходи по кредита, които не са включени в общите разходи по кредита за потребителя, дължими по договора за кредит – в случаите на неизпълнение на Потребителя;