ОБЩИ УСЛОВИЯ

"СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП" АД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ЗА НЕДВИЖИИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Раздел І Предоставяне на обща информация. Чл. 1. (1) С цел да се дадат основни насоки на потребителя за вземане на информирано решение при получаване на кредит, обезпечен с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот, преди сключване на договор за кредит, на разположение на потребителя е осигурена обща информация за предлаганите от „СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП” АД кредити, която съдържа: 1. данни, идентифициращи кредитора, съответно обвързания кредитен посредник (ако има такъв), включително постоянен адрес, съответно седалище и адрес на управление; 2. целите, за които може да се използва кредита; 3. видовете обезпечения, включително, когато е приложимо, възможността тези обезпечения да са на територията на друга държава членка; 4. възможния срок на договора за кредит; 5. текст, че потребителят разполага със срок не по-малко от 14 дни от получаването на проекта на договор за кредит, за да вземе решение за сключване на договора за кредит; 6. вида на лихвения процент - фиксиран и/или променлив, приложим към кредита, заедно с кратко описание на характеристиките на фиксирания и/или на променливия лихвен процент, включително и свързаните с тях последици за потребителя; 7. чуждестранната валута или валути, когато е приложимо за кредит, включително разяснения на рисковете от възможни движения в обменния курс на чуждестранната валута или валути, които може да се отразят върху размера на общата сума, дължима от потребителя; изискването не се прилага за кредити, предлагани в евро на потребител, чийто доход е в левове, и за кредити, предлагани в левове на потребител, чийто доход е в евро; 8. представителен пример за общия размер на кредита, общите разходи по кредита за потребителя, общата сума, дължима от потребителя, и ГПР по кредита; 9. възможните допълнителни разходи по кредита, които не са включени в общите разходи по кредита за потребителя, дължими по договора за кредит; 10. начините за изплащане на кредита, включително пример за броя, периодичността и размера на погасителните вноски; 11. при кредити с плащане само на дължимата лихва - ясен и точен текст, че спазването на сроковете и условията на договора за кредит не води до изплащането на общия размер на кредит; 12. условията, пряко свързани с предсрочно погасяване на кредита; 13. когато е необходима оценка на имота - кой осигурява извършването на оценката и дали възникват разходи за потребителя; 14. допълнителните услуги, които потребителят е длъжен да ползва, за да получи кредита или за да получи кредита при предлаганите условия, и когато е приложимо, разяснение, че потребителят има право да ползва допълнителните услуги от друго лице, различно от кредитора; 15. предупреждение за възможните последици при неизпълнение на задълженията, свързани с договора за кредит. (2) Информацията по ал. 1 се предоставя на потребителя безвъзмездно, на хартиен или на друг траен носител по ясен и разбираем начин, като всички елементи на информацията се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт - не по-малък от 12. (3) „СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП” АД поставя на видно място в помещенията за обслужване на клиенти на разположение на интересуващите се лица достъпна информация в писмена форма относно настоящите Общи условия и реда, при които Дружеството предоставя кредити на недвижими имоти на потребители. Раздел II Предоставяне на преддоговорна информация и разяснения. Чл. 2. (1) „СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП” АД или кредитният посредник (когато е използван такъв) предоставя на потребителя персонализирана информация за предлагания кредит, необходима за сравняване с други предлагани на пазара кредити и кредити, както и за оценка на възможните последици за потребителя и за вземане на информирано решение за сключване на договор за кредит. (2) Информацията по ал. 1 се предоставя на потребителя: 1. без неоснователно забавяне, след като „СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП” АД или кредитният посредник е получил необходимата информация за потребностите, финансовото състояние и предпочитанията му и в достатъчен срок, преди потребителят да е получил обвързващо предложение или преди да е обвързан от договор за кредит; 2. на хартиен или на друг траен носител; 3. в стандартизиран европейски формуляр по Приложение № 2 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители; 4. на български език или на друг език, ако е уговорено между страните. (3) Кредиторът попълва цялата приложима информация в стандартизирания европейски формуляр по Приложение № 2 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. (4) При предоставяне на кредит от разстояние по смисъла на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние кредиторът или кредитният посредник предоставя на потребителя преди сключване на договора за кредит стандартизирания европейски формуляр по Приложение № 2 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. (5) Всяка допълнителна информация, която кредиторът или кредитният посредник предоставя на потребителя, се представя в отделен документ, който се прилага към стандартизирания европейски формуляр Приложение № 2 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. (6) Кредиторът поставя на видно място в помещенията за обслужване на клиенти и на интернет страницата си достъпна информация в писмена форма относно общите условия и тарифите, при които предоставя кредити. (7) При използването на телефон или на друго средство за гласова комуникация от разстояние кредиторът предоставя на потребителя освен информацията по чл. 9 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и информацията, посочена в част А, т. 2 - 5 на Приложение № 2 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. (8) Когато договор за кредит е сключен чрез средство за комуникация от разстояние по смисъла на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, чл. 10, ал. 2 от същия закон не се прилага. В този случай кредиторът или кредитният посредник предоставя на потребителя стандартизирания европейски формуляр по Приложение № 2 по реда на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Чл. 3. (1) Кредиторът или кредитният посредник предоставя разяснения на потребителя относно предлагания договор за кредит и всяка допълнителна услуга, свързана с договора за кредит, позволяващи му да прецени доколко предлаганият кредит или допълнителна услуга съответства на неговите потребности и финансово състояние. (2) Кредиторът, съответно кредитният посредник, разяснява: 1. преддоговорната информация по чл. 2; 2. основните характеристики на предлаганите кредити и допълнителни услуги; 3. специфичните последици, които предлаганите кредити и допълнителните услуги може да имат за потребителя, включително последиците в случай на просрочени плащания от потребителя; 4. при обвързването с допълнителни услуги дали договорът за кредит или допълнителните услуги могат да бъдат прекратени самостоятелно и последиците от прекратяването за потребителя. (3) Разясненията по този член не представляват препоръка за избор на кредит. Раздел ІІI Договор за кредит. Форма и съдържание Чл. 4. (1) Договор за кредит по смисъла на настоящите Общи условия е договор, обезпечен с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот, или чиято цел е придобиване или запазване на вещно право върху недвижим имот, въз основа на кредиторът предава или се задължава да предаде в собственост на кредитополучателя пари, а последният се задължава да ги върне, заедно с договорената лихва, такси, неустойки и разноски (в случай, че такива се дължат), чрез разсрочено плащане или друга форма на улеснение за плащане. (2) Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо лице, което при сключването на договор за кредит за недвижим имот действа извън рамките на своята търговска, стопанска или професионална дейност. (3) Кредитор по смисъла на настоящите Общи условия е „СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП” АД. Чл. 5. (1) Договорът за кредит се сключва в писмена форма, на хартиен или друг траен носител в два екземпляра - по един за всяка от страните по договора. (2) Договорът за кредит може да бъде сключен и чрез средства за комуникация от разстояние при спазване разпоредбите на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и настоящите общи условия. (3) Кредиторът не може да изисква от потребителя заплащане на суми, включително на лихви, такси, комисиони или други видове разходи (с изключение за принудително събиране на дължими по договора суми), свързани с договора за кредит, които не са предвидени в сключения договор за кредит. (4) Алинея 1 се прилага за всички изменения и допълнения към сключения договор за кредит, които се подписват от двете страни по договора. (5) Настоящите общи условия представляват неразделна част от договорите за кредит на недвижими имоти на потребители, сключени между „СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП“ АД и потребител. Настоящите общи условия се предоставят на потребителя безвъзмездно, на хартиен или друг траен носител, или чрез средствата за комуникация от разстояние в случаите по ал. 2, по ясен и разбираем начин с еднакъв по вид, формат и размер шрифт - не по-малък от 12. Чл. 6. (1) Договорът за кредит се изготвя на разбираем език и съдържа: 1. наименование на кредитора, неговото седалище и адрес на управление, телефонен номер и електронен адрес, както и името на потребителя, неговия единен граждански номер (личен номер или личен номер за чужденец), постоянен и настоящ адрес; 2. име/наименование на кредитния посредник (ако такъв е използван), неговия постоянен адрес, съответно седалище и адрес на управление, телефонен номер и електронен адрес; 3. дата и място на сключване на договора; 4. вида на предоставения кредит; 5. срока на договора; 6. общия размер на кредита и условията за усвояването му; 7. условията за погасяване на кредита от потребителя, включително погасителен план, съдържащ информация за размера, броя, периодичността и датите на плащане на погасителните вноски, последователността на разпределение на вноските между различните неизплатени суми, дължими при различни лихвени проценти за целите на погасяването; 8. лихвения процент по кредита, с изрично посочване дали е фиксиран, или променлив, или комбинация от двата, условията за прилагането му и индекс или референтен лихвен процент, който е свързан с първоначалния лихвен процент, както и периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения процент; ако при различни обстоятелства се прилагат различни лихвени проценти, тази информация се предоставя за всички приложими лихвени проценти; 9. годишен процент на разходите по кредита заедно с подробна информация за всички разходи, включени в общите разходи по кредита за потребителя; 10. информация за правото на потребителя, ипотекарния длъжник, поръчителя и другите солидарни длъжници да получат при поискване и безвъзмездно във всеки един момент от изпълнението на договора копия от него и анексите към него, извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания; 11. обща сума, дължима от потребителя по кредита; 12. изисквани обезпечения; 13. разходи, дължими при предсрочно погасяване на кредита; 14. предупреждение за последиците и разходите за потребителя при просрочени плащания; 15. нотариални и други такси, които са свързани с договора за кредит, когато има такива; 16. допълнителни задължения, които възникват по договора за кредит, когато са предвидени такива (задължително сключване на договор за застраховка или на друг договор за допълнителна услуга, задължение за откриване на сметка по кредита и други); 17. подписи на страните. (2) Кредиторът е длъжен да предостави на потребителя право на избор да: 1. сключи договор за кредит, при който кредиторът се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението по договора след принудително изпълнение върху обезпечението по съдебен ред или след продажба от потребителя със съгласието на кредитора, или 2. сключи договор за кредит, при който при принудително изпълнение потребителят носи отговорност по чл. 133 от Закона за задълженията и договорите. Чл. 7. (1) При договор за кредит на недвижим имот на потребители с променлив лихвен процент кредиторът прилага референтен лихвен процент по определена от него методика. (2) Методиката по ал. 1 съдържа ясна и разписана изчислителна процедура (формула), в която се посочват видът, количествените изражения и относителната тежест на отделните компоненти (пазарни индекси и/или индикатори). (3) Методиката по ал. 1 се включва в договора за кредит и не може да бъде променяна едностранно от кредитора след сключването му. (4) Кредиторът публикува на интернет страницата си методиката и размера на референтния лихвен процент по ал. 1. (5) Кредиторът осигурява информация за индекси, използвани за изчислението на променлив лихвен процент за срок 20 години назад. Чл. 8. (1) Кредиторът не може да задължава потребителя да гарантира договора за кредит чрез издаване на запис на заповед или менителница. (2) Когато задълженията на потребителя по договора за кредит са гарантирани чрез издаването на запис на заповед или менителница, след всяко плащане кредиторът ги привежда незабавно в съответствие с остатъка по задължението. (3) При погасяване на задължението на потребителя кредиторът е длъжен незабавно да върне на потребителя издадения запис на заповед или менителница. Чл. 9. (1) Кредиторът може да събира от потребителя такси и комисиони за допълнителни услуги, свързани с договора за кредит. (2) Кредиторът не може да изисква заплащане на такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита. (3) Кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и/или комисиона за едно и също действие. (4) Видът на таксите и/или комисионите и действието, за което се събират, трябва да бъдат ясно и точно определени в договора за кредита. Чл. 10. (1) Кредиторът уведомява потребителя на хартиен или на друг траен носител за всяка промяна на лихвения процент преди влизането в сила на промяната. (2) Уведомлението по ал. 1 трябва да съдържа информация за размера на погасителните вноски след влизането в сила на новия лихвен процент, както и за броя или периодичността на погасителните вноски, ако се променят. (3) Потребителят се смята за уведомен, когато уведомлението е било изпратено на последния посочен от него адрес. (4) Когато промяната на лихвения процент произтича от промяна в определен референтен показател и новият референтен показател е направен публично достояние чрез използването на подходящи средства и информацията за новия референтен показател е достъпна в търговските помещения и на интернет страницата на кредитора, страните по договора може да уговорят информацията по ал. 2 да се предоставя периодично на потребителя заедно с размера на новите месечни погасителни вноски. (5) Когато промяната на лихвения процент произтича от аукцион на капиталовия пазар, поради което не е възможно кредиторът да уведоми потребителя за промяната преди влизането й в сила, кредиторът уведомява потребителя на хартиен или на друг траен носител за предстоящия аукцион и предоставя информация за възможните промени на лихвения процент по кредита. (6) При промяна на сроковете и условията на договора за кредит, договорени между потребителя и кредитора, кредиторът предоставя на потребителя на хартиен или на друг траен носител нов погасителен план, отразяващ промяната. (7) Адресът на Комисия за защита на потребителите, която е контролен орган по спазване на Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители е гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3,4 и 6. (8) Договорът за кредит на недвижим имот на потребители, и сключен при настоящите Общи условия не е от вида договори, посочени в чл. 11, ал. 4 от Закона за потребителския кредит, поради което и тази разпоредба не намира приложение по отношение на него. (9) С подписване на настоящите Общи условия потребителят декларира, че при сключването на договора за кредит, Кредиторът му е предоставил, уреденото в чл. 24, ал. 2, т. 2 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, право на избор. (10) Преди сключване на договора за кредит кредиторът оценява кредитоспособността на потребителя, съгласно приети от кредитора „Вътрешни правила на „СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП“ АД за оценка на кредитоспособността на потребителите на кредити на недвижими имоти“. Раздел ІV. Предсрочно погасяване на кредита Чл. 11. (1) Потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит. В този случай потребителят има право на намаляване на общите разходи по кредита с лихвата и всички други разходи за оставащата част от срока на договора. (2) Кредиторът не може да откаже да приеме изцяло или частично предсрочното изпълнение по договора за кредит. (3) Кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, в размер до едно на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. (4) Кредиторът няма право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на договор за кредит, когато кредитът е погасен след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. (5) Кредиторът може по изключение да търси и по-голямо обезщетение, ако докаже, че е претърпял загуба от предсрочното погасяване на кредита, превишаваща сумата по ал. 3. (6) Когато потребителят отправи изрично искане за предсрочно погасяване на кредита, кредиторът е длъжен своевременно да му предостави на хартиен или на друг траен носител информацията за размера на оставащата част от общия размер на кредита, общите разходи за оставащата част от срока на договора за кредит преди предсрочното погасяване и размера на обезщетението за предсрочното погасяване, както и използваните за това допускания. Раздел V. КРЕДИТИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА Чл. 12. (1) При договор за кредит в чуждестранна валута потребителят има право да превалутира кредита във: 1. валутата, в която потребителят основно получава доходи или притежава активи, от които кредитът трябва да бъде погасен, както е било установено при извършване на последната оценка на кредитоспособността по договора за кредит, или 2. валутата на държавата членка, в която е обичайното местопребиваване на потребителя към момента на сключване на договора за кредит или в която е обичайното му местопребиваване. (2) Потребителят може да упражни правото си по ал. 1 във валута, в която кредиторът предлага кредити, и при условията за съответния договор за кредит. (3) В случаите по ал. 1 кредиторът извършва превалутирането по обменния курс на Българската народна банка (БНБ) в деня на промяна на валутата, освен ако в договора за кредит е предвидено друго. (4) Кредиторът няма право да променя едностранно валутата, в която първоначално е договорен кредитът, съответно остатъкът от кредита. Раздел VI. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ ПО КРЕДИТА Чл. 13. (1) Годишният процент на разходите (ГПР) по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит. (2) Годишният процент на разходите по кредита се изчислява по формула съгласно приложение № 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, като се вземат предвид посочените в него общи положения и допълнителни допускания. (3) Разходите за откриване и поддържане на конкретна сметка, разходите за използване на платежни средства за плащанията, свързани както с погасяването, така и с усвояването на кредита по тази сметка, и други разходи, свързани с платежни операции, се включват в общите разходи по кредита за потребителя винаги когато откриването или поддържането на сметка е задължително, за да бъде получен кредитът или за да бъде получен при предлаганите условия. (4) Изчисляването на ГПР по кредита се извършва при допускането, че договорът за кредит ще остане в сила за срока, за който е бил сключен, и кредиторът и потребителят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по него. (5) При договори за кредит, които съдържат клаузи, позволяващи изменение на лихвения процент, и където е приложимо, на размера на разходите, включени в ГПР по кредита, които не може да получат конкретно стойностно изражение към момента на неговото изчисляване, ГПР по кредита се изчислява, като се приеме, че лихвеният процент и другите разходи остават фиксирани спрямо техния първоначален размер, определен при сключването на договора. (6) При договори за кредит, за които е договорен фиксиран лихвен процент за първоначален период най-малко 5 години, в края на който се договаря нов фиксиран лихвен процент за следващ конкретен период, изчисляването на допълнителния, илюстративен ГПР по кредита, оповестен в стандартизирания европейски формуляр по приложение № 2 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, включва само първоначалния период на фиксирания лихвен процент и се основава на допускането, че в края на периода, за който лихвеният процент е бил фиксиран, оставащата част от главницата е погасена. (7) Когато договорът за кредит позволява промени в лихвения процент, кредиторът информира потребителя най-малко чрез стандартизирания европейски формуляр по приложение № 2 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители за възможните последици от промените върху дължимите суми и върху ГПР по кредита. При тези договори за кредит кредиторът предоставя допълнителен ГПР, който илюстрира възможните рискове, свързани със значително покачване на лихвения процент по кредита. Когато няма горна граница за размера на лихвения процент по кредита, тази информация се придружава от предупреждение, че общите разходи по кредита за потребителя, показани от ГПР, може да се променят. (8) При договори за кредит, при които са договорени както периоди с фиксиран, така и периоди с променлив лихвен процент, изчисляването на допълнителния, илюстративен ГПР по кредита се извършва съгласно ал. 7. (9) Годишният процент на разходите по кредита не може да бъде по-висок от 5 пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и в чуждестранна валута, определена с постановление на Министерския съвет. Раздел VII. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ Чл. 14. (1) Кредиторът и кредитният посредник изпълняват задълженията си почтено, добросъвестно, прозрачно и професионално, като отчитат правата и интересите на потребителя при определяне условията на предлаганите кредити, предоставянето на кредит, извършването на посредничество за предоставяне на кредит или предоставянето на съвет по предлаган кредит и когато е приложимо, при предоставянето на допълнителни услуги на потребителите, както и при изпълнението на договора за кредит. (2) При предоставянето на кредит, при извършването на посредничество за предоставяне на кредит или при предоставянето на съвет по предлаган кредит и когато е приложимо, при предоставянето на допълнителни услуги на потребителя, кредиторът и кредитният посредник извършват своята дейност въз основа на информация, свързана с потребителя, и на изисквания на потребителя, за които той е предоставил информация, както и въз основа на основателни допускания за рисковете, свързвани с потребителя, за срока на действие на договора за кредит. Чл. 15. (1) При забава на потребителя кредиторът има право на обезщетение за забава само върху размера на просрочената сума за времето на забавата. (2) Когато потребителят забави дължимите от него плащания по кредита, обезщетението за забава не може да надвишава законната лихва. (3) Кредиторът не може да откаже да приеме частично плащане по кредита. Чл. 15. (1) Кредиторът може да прехвърли вземането си по договор за кредит на трето лице само ако договорът за кредит предвижда такава възможност. (2) Когато кредиторът прехвърли вземанията си по договора за кредит на трето лице, потребителят има право да направи спрямо това трето лице всички възражения, които има към първоначалния кредитор, включително възраженията за прихващане. (3) Недействителна е всяка клауза от договора за кредит, която изключва или ограничава правото на потребителя по ал. 2. (4) Кредиторът информира потребителя за прехвърляне на вземането по ал. 1, освен когато първоначалният кредитор по споразумение с новия кредитор продължава да администрира кредита по отношение на потребителя. Раздел VIII. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА ПРИ ПРОСРОЧИЕ Чл. 16. (1) Кредиторът приема и прилагат правила за работа с потребители със затруднения при погасяване на кредити, които включват и ранни показатели, че е възможно потребителят да изпадне в затруднение при погасяване на кредита. (2) Когато кредиторът установи, че потребител има затруднения при погасяване на кредита, той предприема своевременно действия да се свърже с потребителя, ипотекарния длъжник, поръчителя и солидарния длъжник и да установи характера на затрудненията. (3) Кредиторът предоставя на потребителя, ипотекарния длъжник, поръчителя и солидарния длъжник своевременно информация за: 1. броя на плащанията, които са просрочени или частично погасени, и общия размер на просрочената сума; 2. общия размер на непогасената част от общата сума, дължима от потребителя; 3. размера на обезщетението за забава за просрочените плащания; 4. последиците за потребителя при просрочие на вноските. (4) Преди пристъпване към принудително изпълнение в разумен срок, като вземат предвид конкретните обстоятелства, довели до просрочие на вноските, кредиторът и потребителят може да договорят: 1. пълно или частично рефинансиране на договора за кредит; 2. промяна на сроковете и условията на договора за кредит; 3. други подходящи действия. Раздел IX. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ Чл. 17. (1) Кредиторът извършва оценка на недвижимият имот, предлаган като обезпечение по договор за кредит на недвижим имот на потребители, в случаите, когато размерът на кредитът, за който е подадено искате надвишава сумата от 200 000 евро (двеста хиляди евро). (2) При извършване на оценка на недвижим имот Кредиторът е длъжен да използва лица, които са вписани в регистъра на независимите оценители по чл. 15 от Закона за независимите оценители и са получили сертификат за правоспособност на независим оценител. (3) Оценителите по ал. 1 са задължени да прилагат утвърдените от общото събрание на Камарата на независимите оценители стандарти за оценяване. (4) Кредиторът гарантира, че дейността по извършването на оценка на недвижим имот от оценителите по ал. 1 е отделена от процеса по предоставяне на кредита, така че оценителите да може да направят безпристрастна и обективна оценка. Оценката се записва и се съхранява на траен носител от кредитора. Раздел X. ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ Чл. 18. (1) Кредиторът е приел процедура за подаване на възражения, решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с жалби на потребители, свързани с предоставянето на кредити. (2) Подписвайки настоящите Общи условия потребителите декларират, че са запознати с процедурата по ал. 1 и за възможността на потребителя да сезира органа за алтернативно решаване на потребителски спорове по ал. 4 от настоящия член. (3) В 30-дневен срок от постъпване на възражение, Кредиторът се произнася по неговата основателност и уведомява писмено потребителя за решението си. (4) Ако Кредиторът не се произнесе в предвидения в ал. 3 срок, както и когато решението не удовлетворява потребителя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от органа за алтернативно решаване на потребителски спорове. (5) Подаването на възражение или жалба от потребителите във връзка с договора за кредит за недвижим имот не е задължителна предпоставка за образуване на помирително производство по реда на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. § 1. По смисъла на тези Общи условия: 1. "Допълнителна услуга" е услуга, предлагана на потребителя по договора за кредит. 2. "Кредит в чуждестранна валута" е договор за кредит, при който кредитът е: а) деноминиран във валута, различна от валутата, в която потребителят получава доход или държи активи, от които кредитът ще се погасява, или б) деноминиран във валута, различна от валутата на държавата членка, в която потребителят е пребивавал към момента на сключване на договора за кредит или в която е обичайното му местопребиваване. 3. "Кредитен посредник" е лице, което не действа като кредитор или нотариус, свързва пряко или непряко потребител с кредитор или кредитен посредник и при извършване на своята търговска дейност срещу заплащане в парична или в друга форма, уговорена в договора: а) представя или предлага на потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, или б) съдейства на потребители, като извършва друг вид подготвителни или преддоговорни действия по договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, или в) сключва с потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители от името на кредитора. 4. "Кредитор" е кредитна институция по смисъла на Закона за кредитните институции или финансова институция по чл. 3а от Закона за кредитните институции. 5. "Лихвен процент по кредита" е лихвеният процент, изразен като фиксиран или като променлив процент, който се прилага на годишна основа от общия размер на кредита. 6. "Обща сума, дължима от потребителя" е сборът от общия размер на кредита и общите разходи по кредита за потребителя. 7. "Общ размер на кредита" е максималният размер (лимит) или общата сума, предоставяна по договора за кредит. 8. "Общ разход по кредита за потребителя" са всички разходи по кредита, включително лихви, комисиони, такси, възнаграждение за кредитни посредници и всички други видове разходи, пряко свързани с договора за кредит за недвижим имот, които са известни на кредитора и които потребителят трябва да заплати, включително разходите за допълнителни услуги, свързани с договора за кредит, и по-специално застрахователните премии, в случаите, когато сключването на договора за допълнителна услуга е задължително условие за получаване на кредита или за получаване на кредита при предлаганите условия. Общият разход по кредита за потребителя включва и разходите за извършване на оценка на недвижим имот, когато такава оценка е необходима за получаване на кредита. Общият разход по кредита за потребителя не включва нотариалните такси, както и таксите за вписване при прехвърлянето на собствеността на недвижим имот и разходите, които потребителят заплаща при неизпълнение на задълженията си по договора за кредит. 9. "Оценка на кредитоспособността" е оценка на възможността за изпълнение на задълженията, произтичащи от договора за кредит. 10. "Потребител/Кредитополучател" е всяко физическо лице, което при сключването на договор за кредит за недвижим имот действа извън рамките на своята търговска, стопанска или професионална дейност. 11. "Променлив лихвен процент" е лихвеният процент, предвиден в клауза на договора за кредит, по силата на която кредиторът и потребителят договарят, че приложимият към договора за кредит лихвен процент се формира на база на променлива компонента и фиксирана надбавка. Фиксираната надбавка не може да бъде променяна едностранно за целия срок на договора за кредит. 12. "Референтен лихвен процент" е лихвеният процент, използван като основа за изчисляване на приложимия към договора за кредит променлив лихвен процент. Той представлява пазарен индекс ЛИБОР, ЮРИБОР, СОФИБОР и/или индикатори, публикувани от Българската народна банка и/или от Националния статистически институт, или комбинация от тях. 13. "Траен носител" е всеки носител, даващ възможност на потребителя да съхранява адресирана до него информация по начин, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. 14. "Фиксиран лихвен процент по кредита " е лихвеният процент, предвиден в клауза на договора за кредит, по силата на която кредиторът и потребителят договарят един постоянен лихвен процент за целия срок на договора за кредит или договарят няколко лихвени процента за отделни периоди от продължителността на договора за кредит, през които се прилага само определеният фиксиран лихвен процент. Когато не всички лихвени проценти по кредита за отделните периоди са определени в договора за кредит, приема се, че лихвеният процент по кредита е фиксиран само за отделните периоди, през които лихвеният процент е определен изключително с помощта на определен фиксиран процент, договорен при сключването на договора за кредит. С подписване на настоящите Общи условия потребителят декларира, че: - Предварително е получил и се е запознал с общата и преддоговорна информация; - Запознат е с настоящите и ги приема Настоящите Общи условия са приети с Решение на Съвета на директорите, взето с Протокол от 01.08.2016 година.